top of page

     Megrendelői     
  kapcsolattartás  

A Megrendelő és a Drescher Kft. kapcsolattartása, az adatkezelésbe bevont tájékoztatása az Adatkezelésről

A Drescher Kft. törekszik a hosszú távú, folyamatos, jó munkakapcsolat kialakítására, ezért a legjobb tudása szerint igyekszik kiszolgálni a Megrendelőt.

Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival, továbbá az adatkapcsolathoz szükséges belépési azonosítókkal kapcsolatosan mindkét fél írásbeliséget köt ki. Adott munkában bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogadunk el. Ez lehet fax, e-mail üzenet, távirat, levél, futár által kézbesített írásos dokumentum.

Az adatkezelés célja: a Megrendelővel kötött, vagy megkötendő Szolgáltatási szerződés teljesítése, valamint azzal összefüggő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Megrendelő (mint adatkezelő) és a Drescher Kft. (Mint adatfeldolgozó) közötti új szerződések létrehozatalához, illetve létrejött szerződések teljesítéséhez, ahhoz kapcsolódó kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget a kapcsolattartó, alapvető jogok.

Az adatkezelés időtartama: ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig (főszabály szerint 5 év) tart, amely a Szolgáltatási szerződésben kapcsolattartóként kijelölésre került.

 

A Drescher Kft. a Megrendelővel kötött „Szolgáltatási szerződés”-ben, kölcsönösen meghatározza a kapcsolattartásra kijelölt személyeket, az érintett kapcsolattartóktól, „Hozzájáruló nyilatkozat a Drescher Magyarországi Direct Mainling Kft., Partner kapcsolati adatkezeléshezkér meg. A Drescher Kft. csak a kapcsolattartásra kijelölt és a hozzájáruló nyilatkozatot kitöltött személyektől fogad el kérelmeket.

A kapcsolattartó személyes adatait (név, telefonszám, e-mail) a Drescher Kft. kapcsolattartója a telefonján illetve levelező névjegyzékében tárolja az adatfeldolgozással és kapcsolattartással kapcsolatos egyeztetések céljából.

A Drescher Kft. a „Partner kapcsolati” nyilvántartásában csak a kapcsolattartó kapcsolati adatait tartja nyilván. A Drescher Kft. más személyek hozzáféréseit is biztosítja, a kapcsolattartó kérelme alapján, de azt személyenként nem tartja nyilván, ennek nyilvántartása a kapcsolattartó feladata.

Kapcsolattartók jogosultságai:

  • Árajánlat kérés, megrendelések, ezekkel kapcsolatos módosítások kérése;

  • A Drescher Kft. által biztosított levelező lista tagságokkal kapcsolatosan (felvétel/törlés);

  • A Drescher Kft. SFTP adatkapcsolathoz szükséges hozzáférések igénylése (felvétel/törlés);

  • A Drescher Kft. gyártási WEB portál hozzáférések igénylése (felvétel/törlés);

  • Amennyiben a Drescher Kft. „Archiv szolgáltatás”-t (e-számla, EBP, számla benyújtás/kiegyenlítés, ügyfélszolgálat) is biztosít, akkor ehhez való hozzáférés igénylése (felvétel/törlés).

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján a kapcsolattartó:

  • kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a Drescher Kft.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes;

  • kérelmezheti személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását;

  • élhet a tiltakozás jogával, de ebben az esetben nem élhet a kapcsolattartási jogaival.

  • Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg Adatvédelmi Tisztviselőnket.

​A Drescher Kft, a Megrendelők kapcsolattartási adatairól, szerződések alapadatairól nyilvántartást vezet, melybe a kapcsolattartói személyes adatok is nyilvántartásba kerülnek, ugyancsak nyilvántartást vezet az adatkapcsolatok teljesítéséhez szükséges belépési/azonosítási fiók adatokról is.

bottom of page