ÁLTALÁNOS            

  SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  

A Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Utolsó módosítás: 2021.10.07.

A Drescher Kft. Általánmos Szerződési Feltételei a kiadás/módosítás napjától érvényes, és vonatkozik a Megrendelő és a Drescher Kft. között e naptól létrejövő minden szerződésre, illetve a meglévő szerződések esetében, jelen ÁSZF 5. fejezetében közzétett "Üzletmenet folytonosság biztosítása" szerint módosultnak.

A Drescher Kft. törekszik a hosszú távú, folyamatos, jó munkakapcsolat kialakítására, ezért a legjobb tudása szerint igyekszik kiszolgálni a Megrendelőit.

 

A Megrendelő és a Drescher Kft. kapcsolattartása, az adatkezelésbe bevont tájékoztatása

A Drescher Kft. törekszik a hosszú távú, folyamatos, jó munkakapcsolat kialakítására, ezért a legjobb tudása szerint igyekszik kiszolgálni a Megrendelőt.

Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival, továbbá az adatkapcsolathoz szükséges belépési azonosítókkal kapcsolatosan mindkét fél írásbeliséget köt ki.

Adatkezelés, Adatfeldolgozás

A Drescher Kft. a Megrendelői megbízásából Adatfeldolgozási szolgáltatást nyújt Megrendelőinek, a Megrendelők az adatfeldolgozáshoz az adatokat, adatfájlok átadásával biztosítják.

A Drescher Kft. szolgáltatásait igénybevevő Megrendelőt Adatkezelőknek, a Drescher Kft.-t Adatfeldolgozónak kell tekinteni.

Amennyiben az Adatkezelő megbízásából az Adatfeldolgozó a szolgáltatása során közvetlen adatkezelést is végezhet (tipikusan ilyen szolgáltatás az e-számla), az “Adatfeldolgozói Szerződés”-ben erre külön ki kell térni. Ilyen esetben az Adatkezelő kötelezettsége erről a tényről tájékoztatni a saját ügyfelét, hogy az adatkezelésbe Adatfeldolgozót von be, továbbá az ilyen adatkezelésbe az Adatkezelő ügyfelének kifejezett hozzájárulását is be kell szereznie.

 

Adatvédelem, adatbiztonság, adatmegőrzés

A Drescher Kft. a tevékenységét, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletben és a hatályos hazai jogszabályokban (különösen: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény, Info.tv.) foglaltaknak, így különösen a GDPR 28. cikk (3) bekezdésének megfelelve végzi. A szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben a Drescher Kft. a szerződés teljesítése során személyes adatok feldolgozását végzi, úgy a Felek külön „Adatfeldolgozói szerződést” kötnek.

A Drescher Kft. minden Megrendelői részére biztosítja, hogy megismerhesse az „Adatkezelési és Adatfeldolgozási Tájékoztató”-ját, valamint az „Adatkezelési és Adatfeldolgozói Szabályzat”-át.

Árajánlat

Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét fél írásbeliséget köt ki.

Adott munkában bármilyen változtatást kizárólag a kapcsolattartó írásos bejelentése alapján fogadunk el. Ez lehet fax, e-mail üzenet, távirat, levél, futár által kézbesített írásos dokumentum.

Szolgáltatás teljesítése

A Drescher Kft. a Megrendelőnek a megrendeléskor írásban rögzített igénye esetén a saját területén is, és az alvállalkozóinál is gyártásközi megtekintést és ellenőrzést biztosít.

A Drescher Kft. részéről kiállított bármilyen, a megrendelés teljesítésével kapcsolatos (szállítólevél, teljesítésigazolás, számla, stb.) dokumentum átvételével történik. Átvételnek számít, ha a számlát az átvételtől számított 24 órán belül nem kifogásolják.

A teljesítési határidő a megrendelés kézhezvételének napjától számít, ha a Megrendelő a nyomtatáshoz szükséges anyagokat megfelelő formában, minőségben és hiánytalanul átadta. A kiküldött próbanyomatok, korrektúrák ellenőrzésének, elfogadásának idejére a folyamat megszakad, majd az írásos megerősítés elfogadástól ismét elkezdődik.

Az esetleges kártérítési igény az árajánlat/számla összegét nem haladhatja meg,

 

Reklamáció

A reklamáció érvényességének feltétele, hogy a Megrendelő írásban nyújtsa be az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett történik.

Reklamáció érdemi kivizsgálása a Megrendelő által átadott fájlok alapján való megszemélyesítés esetén, csak a Megrendelő által (Megőrzési Nyilatkozat) meghatározott adatmegőrzési időn belül lehetséges.

Üzletmenet folytonosság biztosítása

A Drescher Kft. azt a filozófiát követi, mely szerint a szolgáltatásait az „Üzletmenet folytonosság”-ban foglaltak szerint biztosítja. Abban az esetben, ha a szolgáltatás folytonosság biztosítása akadályba ütközik „Katasztrófa terv” szerint biztosítja az üzletmenet folytonosságot.

Drescher Magyarországi DM Kft írásos utasítás-tervet tart fenn, mely az összes információt tartalmazza egy esetleges katasztrófa hatásainak csökkentésére, és az üzletileg kritikus szolgáltatások gyors helyreállítására.

Megrendelők által igényelt, saját audit teljesítésének feltétele

A Megrendelőinkkel kötött szerződésekben vállalt kötelezettségünket, mely szerint az alábbiakat kell biztosítanunk:

„Az Adatkezelőnek legalább 10 (tíz) munkanapos előzetes értesítés mellett jogában áll kijelölni egy harmadik fél független auditort (a továbbiakban: Auditor), hogy az Adatfeldolgozó rendes munkaidejében megvizsgálja az Adatfeldolgozó által a Szolgáltatási Szerződés szerint feldolgozott Személyes Adatokkal kapcsolatos műszaki biztonsági és szervezetbiztonsági intézkedéseket és az Adatfeldolgozó Rendszereit, valamint ellenőrizze azokat."

az alábbiak szerint biztosítjuk a jövőben:

A Drescher Kft., MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségirányítási, MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanúsított környezetközpontú irányítási rendszert, valamint MSZ ISO/IEC 27001:2014 szerint tanúsított információbiztonság irányítási rendszert működtet, melyek fenntartását a szerződés teljesítés időtartama alatt ezen tanúsított rendszereket fenntartja.

Abban az esetben, ha a Megrendelő nem elégszik meg az MSZ ISO megfelelőségi tanúsítások igazolásával (okirat) és ragaszkodik az „egy harmadik fél független auditor” által megismételt vizsgálathoz, természetesen erre a Drescher Kft. továbbra is lehetőséget ad a Megrendelő részére, de az ennek elvégzése során a Drescher Kft. erre fordított munkaidő ráfordításait áthárítja a Megrendelőre, a ráfordítási időszükségletnek megfelelően. A költségek áthárításának indoklása:

  • Az MSZ ISO tanúsításnak való megfelelőség, az ehhez szükséges dokumentáció fenntartása, a külső auditori felkészítés, magának a független auditáció elvégzése is jelentős költségeket okoznak. Mivel a független auditáló cégek az auditokat az MSZ ISO szabványokban előírtaknak való megfelelőséget igazolják, így a Drescher Kft. a Megrendelői újbóli auditra fordított időt nem kívánja a továbbiakban felvállalni.

Az ismételt audit során ténylegesen felhasznált időt, óradíjként a mindenkor érvényes szolgáltatási szerződés szerinti program fejlesztési díjként számlázza a Drescher Kft. a Megrendelő felé.