top of page

          ADATKEZELÉS      és ADATFELDOLGOZÁS 

A Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft. saját jogán adatkezelő, illetve Ügyfelei részére adatfeldolgozónak minősül.

   ÁSZF   

1./ Adatkezelő.

A Drescher Kft. saját jogán adatkezelőnek minősül, jelen tájékoztató az Ön személyes adatainak kezeléséről, továbbá az ezzel kapcsolatos jogairól ad tájékoztatást, az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, GDPR) és a hazai jogszabályoknak (az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi. CXII. törvény, Info.tv.) alapján, melyet jogharmonizáció okán 2018.08.25-i hatállyal módosítottak. A Drescher Megrendelője, egyben Adatkezelő is.

 

2./ Adatfeldolgozó.

A Drescher Kft. a Megbízóival kötött Adatfeldolgozói szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül, a Megbízó rendelkezik az adatkezelői jogosultságokkal és kötelezettségekkel.

Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét fél írásbeliséget köt ki. Adott munkában bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogadunk el.

Az ÁSZF tartalmazza a Drescher Kft. BCP/DRP megoldását is, az "Üzletmenet folytonosság biztosítása" fejezetében.

A Drescher Kft. törekszik a hosszú távú, folyamatos, jó munkakapcsolat kialakítására, ezért a legjobb tudása szerint igyekszik kiszolgálni a Megrendelőit.

A Drescher Kft. szolgáltatásait igénybevevő Megrendelőt Adatkezelőknek, a Drescher Kft.-t Adatfeldolgozónak kell tekinteni.

Amennyiben az Adatkezelő megbízásából az Adatfeldolgozó a szolgáltatása során közvetlen adatkezelést is végezhet (tipikusan ilyen szolgáltatás az e-számla), az “Adatfeldolgozói Szerződés”-ben erre külön ki kell térni.

Ilyen esetben az Adatkezelő kötelezettsége erről a tényről tájékoztatni a saját ügyfelét, hogy az adatkezelésbe Adatfeldolgozót von be, továbbá az ilyen adatkezelésbe az Adatkezelő ügyfelének kifejezett hozzájárulását is be kell szereznie.

  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

  közreműködő: olyan alvállalkozó (szolgáltató), aki/amely a Megrendelő szempontjából harmadik fél, részes a Drescher Kft. adatfeldolgozási tevékenységének és közvetlenül vagy közvetve hozzáférhet a Megrendelő által adatfeldolgozásra, adatkezelésre átadott személyes adatokhoz. A PTK szerint a „Közreműködő” olyan személy, akit a szerződő fél vesz igénybe annak érdekében, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítse, esetleg jogát gyakorolja.

bottom of page